تبلیغاتی

تابلو کاشی هنرنقش رنگ و زیبایی است که جنبه های هنری و تزیینی بسیار دارد و از نظر صنایع دستی ایرانی زمینه ای برای حفظ میراث فرهنگی و سنتی کشور که ایران است که ریشه آن را می توان در اعتقادات و باورها قومی و نیز قدرت ابتکار و خلاقیت و استعداد استادکاران ایران یافت

تابلو کاشی را میتوان بعنوان صنایع دستی ایرانی نامید که یکی از بعهترین انتخاب ها برای هدایای تبلیغاتی است که شما را در ذهند هدیه گیرنده برای سالهای سال ماندگار می کند.